สื่อประชาสัมพันธ์ SDGs
แจ้งเรื่องร้องเรียน
วีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ยับยั้งเชื้ไวรัสโคโรนา 2019
E-Learning
ทรงพระเจริญ
Urban Forest Trang
Urban Forest Satun

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

QR สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

รอบรั้ว สทช.7

ศอทล.สตูล สอท. สทช.7 ปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU) พื้นที่จังหวัดสตูล
ศอทล.สตูล สอท. สทช.7 ปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU) พื้นที่จังหวัดสตูล

          วันที่ 16 เมษายน 2564 สทช.7 โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดสตูล สอท. ชุดปฏิบัติงานเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 202 ออกปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU) พื้นที่จังหวัดสตูล โดย ประชาสัมพันธ์ และแจ้งเตือนเรือประมง ตามคำสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 210/2564 เรื่อง มาตรการคุ้มครองทรัพยากรปะการัง ในพื้นที่กองหินแปดไมล์ อ.เมืองสตูล จ.สตูล  ดำเนินการตรวจตราลาดตระเวนเฝ้าระวังการทำประมงผิดกฎหมาย ในการทำประมง เพื่อไม่ให้ละเมิดข้อกำหนด มาตรการคุ้มครองทรัพยากรปะการัง ในบริเวณกองหินแปดไมล์ รวมถึงการกระทำผิดกฎหมาย ตาม พรบ.ทช. พ.ศ. 2558 และพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ ทำการตรวจใบอนุญาตทำการประมง คนประจำเรือ ผลการตรวจเรือ ทุกลำมีเอกสารถูกต้อง ครบถ้วน และถือปฏิบัติเป็นไปตามข้อกำหนดทุกประการ พร้อมทั้งรณรงค์ เรื่อง การจัดการขยะทะเล แยกประเภทขยะ ลด ละ เลิก การใช้พลาสติก ที่เกินความจำเป็น  และนำขยะขึ้นฝั่งเพื่อกำจัดอย่างถูกวิธี โดยได้ทำการตรวจเรือ จำนวน 4 ลำ ดังนี้
          1. เรือ ส โชคสงวนไทย 19 เจ้าของเรือชื่อนายพงศธร เจริญผล ลักษณะตัวเรือทำด้วยไม้ ขนาด 44.03 ตันกรอส ทะเบียนเรือ 318601677 ใบอนุญาตทำการประมงอวนลากเผ่นตะเฆ่ เลขที่ 638501010274 มีแรงงานในเรือประมง จำนวน 8 คน ไทย 2 คน เมียนมาร์ 6 คน PO 6432303780  
          2. เรือ พรชัย 35 เจ้าของเรือชื่อนายวิทชา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ลักษณะตัวเรือทำด้วยไม้ ขนาด 75.43 ตันกรอส ทะเบียนเรือ 379116561 ใบอนุญาตทำการประมงอวนล้อมจับ เลขที่ 639101010102          มีแรงงานในเรือประมง จำนวน 34 คน ไทย 34 คน PO 64232104084 
          3. เรือ มหาลาภธนวัฒน์ 45 เจ้าของเรือชื่อนางกุลธนี วรรณกี้ ลักษณะตัวเรือทำด้วยไม้ ขนาด 64.67 ตันกรอส ทะเบียนเรือ 307403066 ใบอนุญาตทำการประมงอวนล้อมจับ เลขที่ 639105010037            มีแรงงานในเรือประมง จำนวน 37 คน ไทย 21 คน เมียนมาร์ 16 คน  PO 64321034081
          4. เรือ ร.มานะจินดา เจ้าของเรือชื่อนางสุดารัตน์ เพชรดี ลักษณะตัวเรือทำด้วยไม้ ขนาด 49.49 ตันกรอส ทะเบียนเรือ 167400076 ใบอนุญาตทำการประมงอวนล้อมจับ เลขที่  6391010010088 มีแรงงานในเรือประมง จำนวน 31 คน ไทย 31 คน  PO 6432104080
รวมคนประจำเรือและแรงงานทั้งหมด 110 คน ไทย 88 คน เมียนมาร์ 22 คน ผลการตรวจเรือทุกลำ   มีเอกสารครบถ้วนถูกต้อง

ภาพประกอบ