สื่อประชาสัมพันธ์ SDGs
แจ้งเรื่องร้องเรียน
วีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ยับยั้งเชื้ไวรัสโคโรนา 2019
E-Learning
ทรงพระเจริญ
Urban Forest Trang
Urban Forest Satun

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

QR สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

ข่าวเด่น

สทช.7 ปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU) พื้นที่จังหวัดสตูล
สทช.7 ปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU) พื้นที่จังหวัดสตูล

           วันที่ 1 กันยายน 2564  สทช.7 โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดสตูล สอท. ชุดปฏิบัติงานเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 202 ออกปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU) พื้นที่จังหวัดสตูล โดยตรวจตราลาดตระเวนเฝ้าระวังการทำประมงผิดกฎหมาย ตาม พรบ.ทช. พ.ศ. 2558 และพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2560 และข้อปฏิบัติกรณีการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ทั้งนี้ ทำการตรวจใบอนุญาตทำการประมง คนประจำเรือ ผลการตรวจเรือ ทุกลำมีเอกสารถูกต้อง ครบถ้วน และถือปฏิบัติเป็นไปตามข้อกำหนดทุกประการ พร้อมทั้งรณรงค์ เรื่อง การจัดการขยะทะเล แยกประเภทขยะ ลด ละ เลิก การใช้พลาสติก ที่เกินความจำเป็น  และนำขยะขึ้นฝั่งเพื่อกำจัดอย่างถูกวิธี โดยได้ทำการตรวจเรือ จำนวน 3 ลำ ดังนี้
          1. เรือ เพชรอุดมชัย 11 เจ้าของเรือชื่อนางสาวศิรินารถ ออมทรัพย์สิน ลักษณะตัวเรือทำด้วยไม้ ขนาด 98.04 ตันกรอส ทะเบียนเรือ 269116446 ใบอนุญาตทำการประมงอวนล้อมจับ เลขที่ 639101010066 มีแรงงานเรือประมง จำนวน 35 คน ไทย 35 คน  PO 6432107620
          2. เรือ มหาลาภธนวัฒน์ 45  เจ้าของเรือชื่อนางสาวกุลธนี เขียนงาม ลักษณะตัวเรือทำด้วยไม้ ขนาด 64.67 ตันกรอส ทะเบียนเรือ 307403066 ใบอนุญาตทำการประมงคราดหอยอื่น เลขที่ 639105010037 มีแรงงานในเรือประมง จำนวน 38 คน ไทย 26 คน เมียนมาร์ 12 คน PO 6432107630
          3. เรือ โชคนิชากร 9 เจ้าของเรือชื่อวิไลวรรณ ประมงค์ ลักษณะตัวเรือทำด้วยไม้ ขนาด 60.68 ตันกรอส ทะเบียนเรือ 475500841 ใบอนุญาตทำการประมงอวนล้อมจับ เลขที่ 639101010086 มีแรงงานเรือประมง จำนวน 26 คน ไทย 25 คน ลาว 1 คน  PO 6432107631
รวมคนประจำเรือและแรงงานทั้งหมด 99 คน ไทย 86 คน เมียนมาร์ 12 คน ลาว 1 คน ผลการตรวจเรือทุกลำ   มีเอกสารครบถ้วนถูกต้อง

ภาพประกอบ