สื่อประชาสัมพันธ์ SDGs
แจ้งเรื่องร้องเรียน
วีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ยับยั้งเชื้ไวรัสโคโรนา 2019
E-Learning
ทรงพระเจริญ
Urban Forest Trang
Urban Forest Satun

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

QR สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

ข่าวเด่น

สทช.7 อบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์น้อยป่าในเมืองจังหวัดสตูล รุ่นที่ 2
สทช.7 อบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์น้อยป่าในเมืองจังหวัดสตูล รุ่นที่ 2

วันที่ 13-14 กันยายน 2564  สทช.7 โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 24 (ตำมะลัง สตูล) ร่วมกับ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล จัดกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตร “มัคคุเทศก์น้อยป่าในเมืองจังหวัดสตูล”รุ่นที่ 2 จำนวน 25 คน ณ ป่าในเมืองจังหวัดสตูล หมู่ที่ 3 ตำบลตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ตามที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของจังหวัดสตูล โครงการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อยกระดับและกระตุ้นเศรษฐกิจในเขตตัวเมืองสตูลและพื้นที่ใกล้เคียง  กิจกรรมหลักพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวป่าในเมืองจังหวัดสตูล โดยมีนายวิสิษฐ์ สุทธิสว่าง ผอ.ศูนย์ฯ24 เป็นประธาน ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมและสร้างองค์ความรู้ในการเป็นมัคคุเทศก์อย่างมืออาชีพให้แก่เยาวชนในพื้นที่ให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจ การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนและสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และสามารถนำหลักสูตรดังกล่าวไปใช้ในสถานศึกษาและสามารถใช้ประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้กับเยาวชนในท้องถิ่น รวมทั้งการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่ป่าในเมืองจังหวัดสตูลและพื้นที่ใกล้เคียงอย่างยั่งยืนต่อไป โดยระหว่างดำเนินการได้ปฏิบัติตามขั้นตอน การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ด้วยการสวมหน้ากากอนามัย ตรวจวัดอุณหภูมิ ใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และมาตรการเว้นระยะห่างเพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ภาพประกอบ