สื่อประชาสัมพันธ์ SDGs
แจ้งเรื่องร้องเรียน
วีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ยับยั้งเชื้ไวรัสโคโรนา 2019
E-Learning
ทรงพระเจริญ
Urban Forest Trang
Urban Forest Satun

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

QR สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

ข่าวเด่น

ภาครัฐและเอกชนร่วมบูรณาการสำรวจเพื่อพัฒนา...ต.ปูยู จ.สตูล
ภาครัฐและเอกชนร่วมบูรณาการสำรวจเพื่อพัฒนา...ต.ปูยู จ.สตูล

วันที่ 17 กันยายน 2564  สทช.7 โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 24 (ตำมะลัง สตูล) ร่วมกับ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสตูล(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด และกลุ่มเครือข่ายชุมชนชายฝั่งตำบลปูยู  ร่วมตรวจสอบสภาพป่าชายเลนในพื้นที่ชุมชนตำบลปูยู อำเภอเมือง จังหวัดสตูล  เพื่อเตรียมพร้อมวางแผนร่วมจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากภายใต้ ภารกิจด้านการเกษตร  สาขาประมง ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การแปรรูปอาหารทะเล และด้านการท่องเที่ยว โดยชุมชนวิถีชาวเลตำบลปูยู  เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้มีความคงอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป

ภาพประกอบ