สื่อประชาสัมพันธ์ SDGs
แจ้งเรื่องร้องเรียน
วีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ยับยั้งเชื้ไวรัสโคโรนา 2019
E-Learning
ทรงพระเจริญ
Urban Forest Trang
Urban Forest Satun

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

QR สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

ข่าวเด่น

สทช.7 จัดโครงการรักษ์ป่า รักเขา ด้วยมือเราเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ
สทช.7 จัดโครงการรักษ์ป่า รักเขา ด้วยมือเราเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ

        วันที่ 20 กันยายน 2564 สทช.7 โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 24 (ตำมะลัง สตูล) ร่วมกับ สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองสตูล และเทศบาลเมืองสตูล รวม 40 คน  จัดกิจกรรมโครงการรักษ์ป่า รักเขา ด้วยมือเราเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ณ บ้านหัวทาง หมู่ที่ 3 ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล โดยมีนายอูมา ห๊ะยีมาเก๊ะ  หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูล เป็นประธาน  เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯบรรยายให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน การรักษ์ป่า รักเขา ด้วยมือเรา เยาวชน  พร้อมทั้งนำผู้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลนในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม เนื้อที่ 2 ไร่ ซึ่งเป็นการปลูกบำรุงในพื้นที่เดิม พันธุ์กล้าไม้ที่ปลูก ได้แก่ ต้นพังกาหัวสุม จำนวน  500 ต้น  ทั้งนี้  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่เทศบาลเมืองสตูลได้เรียนรู้  เข้าใจถึงคุณประโยชน์และความสำคัญของผืนป่าที่จะต้องช่วยกันดูแลรักษาให้คงความสมบูรณ์อย่างยั่งยืนสืบไป

ภาพประกอบ