แจ้งเรื่องร้องเรียน
E-Learning
ทรงพระเจริญ
Urban Forest Trang
Urban Forest Satun

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

QR สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

รอบรั้ว สทช.7

สทช.7 ให้ความรู้ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
สทช.7 ให้ความรู้ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

วันที่ 27 มิ.ย..65 สทช.7 โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 25 (เจ๊ะบิลัง สตูล) เข้าร่วมเป็นวิทยากรอบรมให้กับชุมชน ตามโครงการ “การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนบูรณาการกับการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมตามแนวทางพระราชดำริ พื้นที่ ต.ฉลุง ต.ควนโพธิ์ ต.เจ๊ะบิลัง และต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล’’ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา ซึ่งได้รับการอุดหนุนทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมสำนักงานวิจัยแห่งชาติ เพื่อให้ชุมชนสามารถนำแนวทางพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เป็นแนวทางสำหรับการพัฒนาภาคส่วนต่างๆ และสามารถบูรณาการด้านการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยนายวิสิษฐ์ สุทธิสว่าง ผ.อ.ศูนย์ฯ 25 (เจ๊ะบิลัง สตูล) ได้บรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อ การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อบูรณาการกับการท่องเที่ยวในชุมชนจังหวัดสตูล ณ.ศูนย์การเรียนรู้และเส้นทางศึกษาธรรมชาติระบบนิเวศป่าชายเลนจังหวัดสตูล ม.2 ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมือง จ.สตูล และไปร่วมตรวจเยี่ยมกิจกรรมของกลุ่มชุมชนท้องที่ตำบลเจ๊ะบิลัง มีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชน รวมจำนวน 50 คน โดยมีนายยาลา ใบกาเด็ม นายอำเภอเมืองสตูล เป็นประธาน

ภาพประกอบ