แจ้งเรื่องร้องเรียน
E-Learning
ทรงพระเจริญ
Urban Forest Trang
Urban Forest Satun

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

QR สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

ข่าวเด่น

ปฏิบัติการรื้อถอนพืชผลอาสินตามมาตรา 25 แห่ง พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507
ปฏิบัติการรื้อถอนพืชผลอาสินตามมาตรา 25 แห่ง พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507

วันที่ 6 กันยายน 2565 สทช.7 โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 24(ตำมะลัง สตูล) เจ้าหน้าที่ตามคำสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเลนตอนที่ 5 จังหวัดสตูล ที่ 78/2564 ลงวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2564 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้สนธิกำลังปฏิบัติการยึด ทำลาย รื้อถอน แก้ไข หรือทำประการใดแก่สิ่งที่เป็นอันตรายหรือสิ่งที่ทำให้เสื่อมสภาพในเขตป่าสงวนแห่งชาติในพื้นที่บุกรุกป่าชายเลน จำนวน 1 แปลง  เนื้อที่ 124-3-92 ไร่  ตาม ปจว.ข้อ 10 ลงวันที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 19.30 น. คดีอาญาที่ 1058/2560 ท้องที่บ้านนาแค(ปลายคลองกวงใหญ่และคลองกวงเล็ก) หมู่ที่ 5 ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล โดยการรื้อถอนพืชผลอาสิน ชนิดต้นยางพารา จำนวน 7,440 ต้น โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 25 แห่ง พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ มอบเรื่องราวให้นายเอกชัย เถรว่อง เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 24 (ตำมะลัง สตูล) นำเรื่องราวไปลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองสตูลต่อไป

ภาพประกอบ