ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.7 ร่วมตรวจพื้นที่เป้าหมายทางทะเลและเรือที่มีพฤติกรรมต้องสงสัยพื้นที่ทางทะเลของจังหวัดสตูล

สทช.7 ร่วมตรวจพื้นที่เป้าหมายทางทะเลและเรือที่มีพฤติกรรมต้องสงสัยพื้นที่ทางทะเลของจังหวัดสตูล

วันที่ 14 กันยายน 2565 สทช.7 โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 24(ตำมะลัง สตูล) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ภายใต้การสั่งการของ น.อ.ธนฤกษ์ วรชาตินักรบ รองศรชล.จังหวัดสตูล นำเรือตรวจการณ์พร้อมด้วยกำลังพล ออกปฏิบัติภารกิจตรวจพื้นที่เป้าหมายทางทะเลและเรือที่มีพฤติกรรมต้องสงสัยพื้นที่ทางทะเลของจังหวัดสตูล โดยมุ่งเน้นการตรวจพื้นที่ต้องสงสัย เรือประมง เรือขนถ่ายสินค้า และเรือที่มีพฤติกรรมต้องสงสัยเพื่อป้องกันสกัดกั้นการลักลอบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 และการกระทำผิดกฎหมายทางทะเลอื่นๆ พร้อมทั้งชี้แจงทำความเข้าใจให้ราษฎรในพื้นที่รับทราบเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการของ ศรชล.และรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการในท้องที่ทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อร่วมกันบูรณาการดำเนินการต่อไป โดยได้ทำการตรวจสอบเป้าหมาย บริเวณคลองตำมะลัง คลองมำบัง คลองตะเหมียงคลองซอย แนวเขตบ้านบากันเคย คลองมดแดง เกาะหัวมัน คลองน้ำแดงและคลองซอยใกล้เคียง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ในการตรวจสอบ ได้พบการประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านของชุมชนชายฝั่งทางทะเล ได้แนะนำเกี่ยวกับการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายทางทะเลที่เกี่ยวข้อง และจะได้หาแนวทางในการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้กับผู้ประกอบอาชีพต่อไป