แจ้งเรื่องร้องเรียน
E-Learning
ทรงพระเจริญ
Urban Forest Trang
Urban Forest Satun

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

QR สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

รอบรั้ว สทช.7

สทช.7 ร่วมเฝ้าระวังการกระทำผิดกฎหมายทางทะเลและชายฝั่ง จ.สตูล
สทช.7 ร่วมเฝ้าระวังการกระทำผิดกฎหมายทางทะเลและชายฝั่ง จ.สตูล

วันที่ 22 กันยายน 2565 สทช.7 โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 25(เจ๊ะบิลัง สตูล) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ภายใต้การสั่งการของ น.อ.ธนฤกษ์ วรชาตินักรบ รองศรชล.จังหวัดสตูล นำเรือตรวจการณ์พร้อมด้วยกำลังพล ออกปฏิบัติภารกิจตรวจพื้นที่เป้าหมายทางทะเลและเรือที่มีพฤติกรรมต้องสงสัยพื้นที่ทางทะเลของจังหวัดสตูล โดยมุ่งเน้นการตรวจพื้นที่ต้องสงสัย เรือประมง เรือขนถ่ายสินค้า และเรือที่มีพฤติกรรมต้องสงสัยเพื่อป้องกันสกัดกั้นการลักลอบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค Covid-19   และการกระทำผิดกฎหมายทางทะเลอื่นๆ พร้อมทั้งชี้แจงทำความเข้าใจให้ราษฎรในพื้นที่รับทราบเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการของ ศรชล.และรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการในท้องที่ทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อร่วมกันบูรณาการดำเนินการต่อไป โดยได้ทำการตรวจสอบเป้าหมาย บริเวณ บริเวณคลองเจ๊ะบิลัง  คลองดาหวา คลองลุ่มบอน คลองบันนังปุลา คลองเตียง ตำบลเจ๊ะบิลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล  ได้พบการประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านของชุมชนชายฝั่งทางทะเล ได้แนะนำเกี่ยวกับการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายทางทะเลที่เกี่ยวข้อง และจะได้หาแนวทางในการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้กับผู้ประกอบอาชีพต่อไป

ภาพประกอบ