แจ้งเรื่องร้องเรียน
E-Learning
ทรงพระเจริญ
Urban Forest Trang
Urban Forest Satun

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

QR สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

รอบรั้ว สทช.7

ป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานผิดกฎหมาย การลักลอบเข้าเมือง จ.สตูล
ป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานผิดกฎหมาย การลักลอบเข้าเมือง จ.สตูล

        วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 สทช.7 โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดสตูล ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล โดยใช้เรือตรวจประมงทะเล 614 และเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 202 ร่วมบูรณาการกำลังพลจากหน่วยงานใน ศรชล.จังหวัดสตูล หน่วยเฉพาะกิจพื้นที่ตอนใต้ ศรชล.ภาค 3 (นก.พตต.ศรชล.ภาค 3) ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดสตูล (ศรชล.จว.สต.) สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสตูล  หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะหลีเป๊ะ สตูล  สำนักงานประมงจังหวัดสตูล  ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 สตูล  สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสตูล  ส.รน.3 กก.9 บก.รน. สำนักงานจัดหางานจังหวัดสตูล สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสตูล และตำรวจภูธรจังหวัดสตูล ตรวจแรงงานในเรือประมงทะเล เพื่อป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานผิดกฎหมาย การลักลอบเข้าเมือง การค้ามนุษย์ ยาเสพติด และการทำผิดกฎหมายทางทะเลอื่น ๆ ทุกรูปแบบบริเวณอ่าวปากบารา - เกาะเขาใหญ่ - หมู่เกาะบุโหลน ได้ทำการตรวจเรือประมง จำนวน 6 ลำ ดังนี้ 
        1. เรือมานะจินดา AM281B ลูกเรือ สัญชาติ ไทย 29 คน
        2. เรือ ก.เทพเจริญพร 15 AL1696B ลูกเรือ สัญชาติ ไทย 18 คน เมียนมา 19 คน รวม 37 คน
        3. เรือโชคนิชากร 9 AL2306B ลูกเรือ สัญชาติ ไทย 23 คน เมียนมา 2 คน ลาว 1 คน รวม 26 คน
        4. เรือรุ่งรัตน์ 10 AL2128B ลูกเรือ สัญชาติ ไทย 29 คน
        5. เรือพิชิตชัย 15 AL2127B ลูกเรือ สัญชาติ ไทย 30 คน
        6.เรือ ล.สิงห์ทอง 95 AL1808B ลูกเรือ สัญชาติ ไทย 33 คน
รวมลูกเรือทั้งหมด 184 คน ซึ่งทั้งหมดเป็นเรือใช้เครื่องมือประเภทอวนล้อมจับ ผลการตรวจไม่พบการกระทำผิดกฎหมาย การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ภาพประกอบ