แจ้งเรื่องร้องเรียน
E-Learning
ทรงพระเจริญ
Urban Forest Trang
Urban Forest Satun

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

QR สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

ข่าวประชาสัมพันธ์

อาจารย์และนิสิตคณะวนศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ มาศึกษาดูงาน สบทช.10
อาจารย์และนิสิตคณะวนศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ มาศึกษาดูงาน สบทช.10

 วันที่ 28 มิ.ย.61 อาจารย์และนิสิตคณะวนศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ จำนวน 40 คน ได้ศึกษาดูงาน ณ สบทช.10 จังหวัดตรัง โดยมีนายจิรพันธ์  หมวดจันทร์ รักษาการ ผอ.สบทช.10 บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนโดยชุมชนมีส่วนร่วม และดูงานของกลุ่มเครือข่าย อนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านโคกออก ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านโคกออก หมู่ที่ 8 ต.หาดสำราญ อ.หาดสำราญ จ.ตรัง โดยมีนายจำนง ฐานะพันธ์ุ ผอ.ส่วนส่งเสริม การมีส่วนร่วม นายไพโรจน์ ใจบุญ ประธานกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านโคกออก และนายแสวง ขุนอาจ ผู้ทรงคุณวุฒิตาม ม.12พ.ร.บ.ส่งเสริมฯ เป็นวิทยากรบรรยาย

ภาพประกอบ