แจ้งเรื่องร้องเรียน
E-Learning
ทรงพระเจริญ
Urban Forest Trang
Urban Forest Satun

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

QR สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมความคิดเห็น ทบทวน (ร่าง) แผนบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดตรัง
การประชุมความคิดเห็น ทบทวน (ร่าง) แผนบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 19 ก.ค.61 สบทช.10ดำเนินการจัดประชุมระดมตามความคิดเห็นของทุกภาคส่วน ในการจัดทำทบทวน (ร่าง) แผนบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดตรัง พ.ศ.2561-2565 ณ โรงแรมอีโค่อินน์ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง  โดยมีนายชัชวาลย์  ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในการประชุม ในการระดมความคิดเห็นครั้งนี้ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการรักษาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ของจังหวัดตรัง ให้อุดมสมบูรณ์ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ จังหวัดตรัง ภายใต้วิสัยทัศน์ "ตรังเมืองแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน"

ภาพประกอบ