แจ้งเรื่องร้องเรียน
E-Learning
ทรงพระเจริญ
Urban Forest Trang
Urban Forest Satun

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

QR สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมราษฎรในการ แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง
ประชุมราษฎรในการ แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง

         เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 61 นายมเหสักข์ หิรัญตระการ ผอ.ส่วนบริหารพื้นที่ชายฝั่งและวิชาการ สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 ได้ลงพื้นที่และเข้าร่วมประชุมกับราษฎรในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ซึ่งประสบปัญหาบริเวณท้องที่บ้านหลังเขา หมู่ที่ 5 ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง ตามกำหนดการของศูนย์ดำรงธรรม จ.ตรัง เคลื่อนที่ ภายใต้การอำนวยการของพ.อ.พิชิต โชติแก้ว รอง.ผอ.กรมน.จ.ตรัง และมี จนท.จากส่วนราชการเข้าประชุมประกอบด้วย จนท.กอ.รมน.จ.ตรัง, ศูนย์ดำรงธรรม จ.ตรัง, โยธาธิการและผังเมือง จ.ตรัง, ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย จ.ตรัง, อบจ.ตรัง, เจ้าท่าภูมิภาค สาขากันตัง, ฝ่ายปกครองอ.กันตัง, นายก อบต. กำนัน ผญบ.ท้องที่ โดยในการนี้ทาง สบว.ได้เสนอมาตรการในการแก้ไขปัญหาตามแนวทางพิจารณาแผนงานโครงการการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งของ กทช. (ตามคำแนะนำของ อ.ศศิน เฉลิมลาภ ที่ปรึกษาของ กทช.ด้านการกัดเซาะชายฝั่ง) เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา 3 แนวทาง ดังนี้
          1.มาตรการสีเทา ทำเขื่อนกันคลื่น(Seawall) หินทิ้งหรือคอนกรีต หน้าหมู่บ้านตลอดแนว แต่มีผลกระทบกัดเซาะต่อเนื่องด้านเหนือและใต้ ทรายหน้ากำแพงจะถูกคลื่นซัดออกไปอย่างถาวร และจะมีปัญหาในการจอดเรือ
           2.มาตรการสีเขียว ทำโครงสร้างชั่วคราวเพื่อดักตะกอนทราย รื้อถอนกำแพงกันคลื่นเก่าที่ส่งผลกระทบออก และหากมีการเติมทรายจะทำให้หาดทรายคืนสภาพกลับมาได้
        3.มาตราการสีขาว กำหนดแนวถอยร่น มีการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ และปล่อยให้ธรรมชาติฟื้นฟูหาดทรายกลับมาในระยะยาว

ภาพประกอบ