ทรงพระเจริญ
วันทะเลโลก
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ลดขยะ
Urban Forest Trang
Urban Forest Satun

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

QR สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

ข่าวเด่น

โครงการปลูกพันธุ์จากในพื้นที่ป่าชายเลน ริมคลองสะพานโคกพยอมเหนือ จ.สตูล
โครงการปลูกพันธุ์จากในพื้นที่ป่าชายเลน  ริมคลองสะพานโคกพยอมเหนือ จ.สตูล

วันที่ 28 มิถุนายน 2563 ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 24 (ตำมะลัง สตูล) สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 ร่วมกับกลุ่มเครือข่ายชุมชนชายฝั่งบ้านโคกพะยอมเหนือ  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล อำเภอเมืองสตูล เทศบาลตำบลคลองขุด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.เครือข่ายบ้านมั่นคงและจิตอาสาทุกภาคส่วน รวม 60 คน จัดโครงการปลูกพันธุ์จากในพื้นที่ป่าชายเลน  บริเวณริมคลองสะพานโคกพยอมเหนือ  โดยมีนายวิสิษฐ์  สุทธิสว่าง ผอ.ศูนย์อนุรักษ์ฯที่ 24 เป็นประธาน และร่วมกันปลูกพันธ์จาก จำนวน  4,000 กล้า โกงกางใบเล็ก จำนวน 1,500 กล้า  เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง  เสริมสร้างความสามัคคีในชุมชน  ตลอดจนการมีส่วนร่วมของกลุ่มเครือข่าย อสทล.ทช.ในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งต่อไป

ภาพประกอบ