ทรงพระเจริญ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ลดขยะ
Urban Forest Trang
Urban Forest Satun

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

QR สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

ข่าวเด่น

สทช.7 จัดประชุมคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดสตูล ครั้งที่ 2/2563
สทช.7 จัดประชุมคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดสตูล ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 15 กันยายน 2563 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 จัดประชุมคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดสตูล ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุม 1 โต๊ะพญาวัง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสตูล โดยมีนายภัตติพงศ์  สุนทรวร  ผอ.ทสจ.สตูลเป็นประธาน โดยมีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม จำนวน 14 คน ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563 ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาเพื่อแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัด พ.ศ. 2563 รวมถึงได้ประชาสัมพันธ์วันป่าชายเลนแห่งชาติและรับชม VTR และที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างมาตรการพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งหมู่เกาะสาหร่าย จังหวัดสตูลและเห็นชอบแต่งตั้ง ดต.สมัคร สะดน   นางบุหงา อุเส็น นายอับดุลเหลาะ หล่าด้ำ เป็นกรรมการสรรหา

ภาพประกอบ