เอกสารวิชาการ

ข้อมูลทรัพยากรทางทะเลแและชายฝั่งจังหวัดตรัง

ข้อมูลทรัพยากรทางทะเลแและชายฝั่งจังหวัดสตูล

พันธุ์ไม้ป่าชายเลนในประเทศไทย (ฉบับปรับปรุงใหม่) (พิมพ์ครั้ง..

คู่มือจำแนกชนิดพันธุ์นกในระบบนิเวศชายฝั่งทะเล