เกี่ยวกับเรา

หน้าที่และอำนาจ

 • ศึกษาสำรวจ วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ทางทะเล ชีววิทยา ความหลากหลายทางชีวภาพ ประเมินสภาวะทรัพยากรและผลผลิตชีวภาพ รวมทั้งระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง
 • วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการขยายพันธุ์ อนุรักษ์สัตว์ทะเลที่หายากหรือใกล้สูญพันธุ์ และสัตว์ทะเลที่มีศักยภาพต่อผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพด้านอุตสาหกรรมและการแพทย์ รวมทั้งการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
 • ศึกษา วิจัย และติดตามสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงทางสมุทรศาสตร์และสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง
 • พัฒนา รวบรวมจัดเก็บข้อมูล และเป็นแหล่งเก็บตัวอย่างทรัพยากรทั้งสัตว์และพืชทะเลเพื่อการเรียนรู้ วิจัย และอ้างอิงทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • ศึกษา วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีในการสนับสนุนฟื้นฟูทะเลไทยและพื้นที่ชายฝั่งให้มีความอุดมสมบูรณ์
 • ประสานงานด้านการศึกษาวิจัย เพื่อการพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • สนับสนุนและถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่อธิบดีมอบหมาย

  การจัดแบ่งงานภายใน เป็น 4 ส่วน 6 ศูนย์ ดังนี้
 1. ส่วนบริหารทั่วไป (สบท.)
 2. ส่วนแผนงานวิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (สผท.)
 3. ส่วนวิชาการและการศึกษาวิจัยระหว่างประเทศ (สวจ.)
 4. ส่วนความหลากหลายทางชีวภาพ (สลช.)

​         ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จำนวน 6 ศูนย์ ดังนี้

 1. ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก  
 2. ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน 
 3. ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง 
 4. ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง 
 5. ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน 
 6. ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนล่าง