เกี่ยวกับเรา

บุคลากร

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (สวพ.)

นางสุมนา ขจรวัฒนากุล                ผู้อำนวยการ                                              Mrs. Sumana Kajonwattanaku
นายศุภวัตร กาญจน์อติเรกลาภ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง
Mr. Supawat Kanatireklap
     

ส่วนบริหารงานทั่วไป (สบท.)

1. นางกิ่งดาว บางทอง                  ผู้อำนวยการส่วนบริหารทั่วไป                       Mrs. Kingdow Bangthong
2. นางสาวขวัญหล้า ทับทิมแดง     เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน Miss Khwanla Tuntimdang
3. นางสาวเกศรา ยิ่งชัชวาลชัย นักจัดการงานทั่วไป Miss Kedsara Yingchatchawalchai
4. นายวุฒิพงษ์ เพ็ชรไทย นักจัดการงานทั่วไป Mr. Wuttipong Phetthai
5. นายสมยศ จุกหอม เจ้าพนักงานธุรการ Mr. Somyod Jukhom
6.  นางสาวสายชล คงกล้า เจ้าพนักงานธุรการ Miss Saichon Kongkla
7. นางสาวนลินญา  สุขพรรณ์ เจ้าพนักงานธุรการ Miss Nlinya  Sukpan
8. นางสาวสุธารินทร์ อยู่ภู่ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล Miss Sutarin Yoopoh
9. นายบรรลุ อินทร์ทอง พนักงานทั่วไป Mr. Bunlu Inthong
10. นางบุญมี ไชยนาแพง พนักงานทั่วไป Mrs. Boonme Chainapaeng
11. นางสาวสุภาวดี มณีดำ เจ้าพนักงานการเงินและการบัญชี Miss. Supawadee Maneedam
12. นายปกรณ์ศักดิ์  วงษ์ยา เจ้าพนักงานการเงินและการบัญชี Mr.Pakornsak Wongya

ส่วนแผนงานวิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (สผท.)
1. นางสาวนฤมล กรคณิตนันท์ ผู้อำนวยการส่วนแผนงานวิจัยฯ       Miss Narumol Kornkanitnan
2. นางสาวฐิติมา นิยมศิลป์ชัย นักวิชาการประมงปฏิบัติการ Miss Thitima Niyomsilpchai
3. นางสาวนารีนาถ นิลวัตร นักวิชาการประมง Miss Nareenad Nilawat


ส่วนวิชาการและการศึกษาวิจัยระหว่างประเทศ (สวจ.)

1. นางพิมพ์วลัญช์ เชื้อผู้ดี ผู้อำนวยการส่วนวิชาการฯ Mrs. Pimwhalan Chueapudee
2. นางจิรพร  เจริญวัฒนาพร นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ Mrs. Jiraporn Charoenvattanaporn
3. นายเจนวิทย์ ธรรมวิจารณ์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ Mr. Jenwit Thammavichan
4. นางสาวกนกวรรณ ทันสมัย นักวิชาการประมง Miss Kanokwan Thansamai
5. นายภัทรวสุ สุดปาน นักวิชาการสัตวบาล Mr. Pattaravasu Sudparn
6. นางสาวพลอย วจนานนท์ นักจัดการงานทั่วไป Miss. Ploy Wachananont

ส่วนความหลากหลายทางชีวภาพ (สลช.)
1. นางสาวกัญจนพร วุฒิวรวงศ์ ผู้อำนวยการส่วนความหลากหลายฯ Miss Khunchanaporn Wuddhivorawong
2. นางสาวชนากานต์ บุญศรีภูมิ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ Miss Chanakarn Boonsripoom
3. นายอดิศร  เจริญวัฒนาพร นักวิชาการประมง Mr. Adisorn Charoenvattanaporn
4. นางสาวอมรรัตน์ สายเสียง นักวิชาการประมง Miss Amonrat Saiseang
5. นางสาวดวงรัตน์ สกุลดิษฐ์ นักวิชาการประมง Miss Doungrat Sakuldit