เกี่ยวกับเรา

บุคลากร

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (สวพ.)

นางสุมนา ขจรวัฒนากุล                ผู้อำนวยการ                                                   Mrs. Sumana Kajonwattanakul
นางสาววราริน วงษ์พานิช


รักษาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัย
ความหลากหลายทางชีวภาพ

     Ms. Vararin  Vongpanich
นายก้องเกียรติ กิตติวัฒนาวงศ์รักษาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัย
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในระบบ
นิเวศทางทะเลและชายฝั่ง

     Mr. Kongkiat Kittiwattanawong
     

ส่วนบริหารงานทั่วไป (สบท.)

1. นางกิ่งดาว บางทอง                  ผู้อำนวยการส่วนบริหารทั่วไป                       Mrs. Kingdow Bangthong
2. นางสาวขวัญหล้า ทับทิมแดง     เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน Ms. Khwanla Tuntimdang
3. นางสาวเกศรา ยิ่งชัชวาลชัย นักจัดการงานทั่วไป Ms. Kedsara Yingchatchawalchai
4. นายวุฒิพงษ์ เพ็ชรไทย นักจัดการงานทั่วไป Mr. Wuttipong Phetthai
5. นายสมยศ จุกหอม เจ้าพนักงานธุรการ Mr. Somyod Jukhom
6. นางสาวสายชล คงกล้า เจ้าพนักงานธุรการ Ms. Saichon Kongkla
7. นางสาวนลินญา  สุขพรรณ์ เจ้าพนักงานธุรการ Ms. Nlinya  Sukpan
8. นางสาวสุธารินทร์ อยู่ภู่ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล Ms. Sutarin Yoopoh
9. นายบรรลุ อินทร์ทอง พนักงานทั่วไป Mr. Bunlu Inthong
10. นางบุญมี ไชยนาแพง พนักงานทั่วไป Mrs. Boonme Chainapaeng
11. นางสาวสุภาวดี มณีดำ เจ้าพนักงานการเงินและการบัญชี Ms. Supawadee Maneedam
12. นางสาวปริยาภัทร สาขากรณ์ เจ้าพนักงานการเงินและการบัญชี Ms. Prariyaphat Sakhakorn

ส่วนแผนงานวิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (สผท.)
1. นางสาวนฤมล กรคณิตนันท์ ผู้อำนวยการส่วนแผนงานวิจัยฯ       Ms. Narumol Kornkanitnan
2. นางสาวฐิติมา นิยมศิลป์ชัย นักวิชาการประมงชำนาญการ Ms. Thitima Niyomsilpchai
3. นายพีรดนต์ เกิดผล นักวิชาการประมงปฎิบัติการ Mr. Peeradon Kirdpol
4. นางสาวปพัชญา  มั่นคง นักวิชาการประมง Ms. Papatchaya Munkong
5. นางปรียานุช  บัวทอง นักวิชาการประมง Mrs. Preeyanut  Buathong


ส่วนวิชาการและการศึกษาวิจัยระหว่างประเทศ (สวจ.)

1. ดร. จิรพร  เจริญวัฒนาพร ผู้อำนวยการส่วนวิชาการฯ Dr. Jiraporn Charoenvattanaporn
2. นางสุทธิดา กาญจน์อดิเรกลาภ นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ Mrs. Suthida Kanatireklap
3. นายเจนวิทย์ ธรรมวิจารณ์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ Mr. Jenwit Thammavichan
4. นางสาวจรวยพร  โสมเพชร นักวิชาการประมง Ms. Charuaiphon  Somphet
5. นายอนันตชัย  คงผล นักวิชาการประมง Mr. Anuntachai Kongphol
6. นางสาวนิตยา แซ่หยอง นักวิชาการประมง Ms. Nittaya Saeyhong
     

ส่วนความหลากหลายทางชีวภาพ (สลช.)
1. นางสาวกัญจนพร วุฒิวรวงศ์ ผู้อำนวยการส่วนความหลากหลายฯ Ms. Khunchanaporn Wuddhivorawong
2. นางชนากานต์ ธรรมวิจารณ์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ Mrs. Chanakarn Thammavichan
3. นางสาวอมรรัตน์ บัวจันทร์ นักวิชาการประมง Ms. Amonrat Buachan
4. นายอดิศร  เจริญวัฒนาพร นักวิชาการประมง Mr. Adisorn Charoenvattanaporn
5. นางสาวศิริพร ชูวงศ์วาลย์ นักวิชาการประมง Ms Siriporn Choowongvan