เกี่ยวกับเรา

หน่วยงานในสังกัด

ส่วนกลาง

  • ส่วนบริหารทั่วไป (สบท.)
  • ส่วนแผนงานวิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (สผท.)
  • ส่วนวิชาการและการศึกษาวิจัยระหว่างประเทศ (สวจ.)
  • ส่วนความหลากหลายทางชีวภาพ (สลช.)

ส่วนภูมิภาค

พิพิธภัณฑ์และศูนย์เรียนรู้