ข่าวประชาสัมพันธ์

สวพ. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

สวพ. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

วันที่ 5 กันยายน 2564 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง นักสื่อความหมายธรรมชาติทางทะเล (ด้านพิพิธภัณฑ์) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทางแอพพลิเคชั่นซูม (ZOOM Application) โดยมีนางสุมนา ขจรวัฒนากุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีคุณวิชญุตร์ ลิมังกูร บุณยเนตร ที่ปรึกษาด้านงานสื่อความหมายธรรมชาติทางทะเล ดร. ผุสดี รอดเจริญ อาจารย์ประจำภาควิชาโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร และคุณพัฒน์ศรี ทิพยประไพ ผู้ช่วยโครงการสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก เป็นวิทยากร โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งสิ้น 22 คน ในการประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในสังกัดของสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตสื่อ เพื่อสื่อความหมายธรรมชาติทางทะเลในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งเป็นการนำไปประยุกต์ใช้ในพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติทางทะเลและศูนย์เผยแพร่ข้อมูล และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ในการสังเคราะห์ข้อมูลทางวิชาการให้มีความนำสนใจ สามารถเข้าถึง และเข้าใจได้ง่ายขึ้น