ข่าวประชาสัมพันธ์

สวพ. จัดฝึกอบรม

สวพ. จัดฝึกอบรม

ระหว่างวันที่ 1 -3 กันยายน 2564 สถาบันวิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดการฝึกอบรมหลักสูตรการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดทำแผนที่สำรวจและรายงานสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง : ปะการังและหญ้าทะเล ณ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน จังหวัดภูเก็ต และอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทางแอพพลิเคชั่นซูม (Zoom Application) โดยมีนางสุมนา ขจรวัฒนากุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม สำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้ โดยมี ดร.สิริวรรณ รวมแก้ว และดร.รวี รัตนาคม อาจารย์คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เป็นวิทยากร มีผู้เข้าร่วมการอบรมเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งสิ้น 40 คน การฝึกอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ ทักษะประสบการณ์ และความเข้าใจ ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ และเพื่อให้สามารถนำเทคโนโลยีฯ ดังกล่าว มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานของสถาบันฯ ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป