ข่าวประชาสัมพันธ์

สวพ. จัดประชุม

สวพ. จัดประชุม

วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดการประชุมหารือแผนการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณประจำปี พ.ศ.2565 ผ่านระบบ VDO conference (zoom)โดยมีนางสุมนา ขจรวัฒนากุล ผู้อำนวยการสถาบัน วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานการประชุม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ของ สวพ. และศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 7 แห่ง รวมทั้งสิ้น 40 คน โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมหารือแนวทางการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565