ข่าวประชาสัมพันธ์

สวพ. เข้าร่วมประชุม

สวพ. เข้าร่วมประชุม

ในวันที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 9.00-12.00 น. นางสุมนา ขจรวัฒนากุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นผู้แทนของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อจัดเตรียมความพร้อมในการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ ที่บรรจุภายใต้โครงการ IMO/NORAD-MEPSEAS ครั้งที่ 1/2564 จัดโดยกรมเจ้าท่า ในรูปแบบการประชุมทางไกล ผ่านระบบ Zoom เพื่อร่วมพิจารณาความคืบหน้าและผลการดำเนินงาน รวมถึงพิจารณาแนวทางการปฏิบัติเพื่อเข้าร่วมเป็นภาคีของอนุสัญญาและพิธีสารที่บรรจุภายใต้โครงการ IMO/NORAD-MEPSEAS