ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะทำงานจัดเตรียมข้อมูล

การประชุมคณะทำงานจัดเตรียมข้อมูล

วันที่ 18 ตุลาคม 2564 นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดเตรียมข้อมูลสถานภาพ และแผนมาตรการในการอนุรักษ์สัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม สำหรับการรายงานในระบบ International Affairs Information Capture and Reporting System (IAICRS) ครั้งที่ 4/2564 ณ ห้องประชุมกุลาดำ ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง กรุงเทพมหานคร และประชุมผ่านระบบ Video Conference

ในการนี้ นางสาวพรศรี สุทธนารักษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยนางสุมนา ขจรวัฒนากุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เข้าร่วมประชุม โดยที่ประชุมให้ความเห็นชอบเรื่องในวาระเพื่อพิจารณา 3 เรื่อง ดังนี้

1. การคำนวณค่า Bycatch limit ของสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมชนิดประจำถิ่น

2. การจัดทำรายละเอียดข้อมูลการทำประมง เครื่องมือประมง จำนวน 11 ชนิด

3. การจัดทำมาตรการอนุรักษ์สัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม

 

ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวจะนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหากฎระเบียบว่าด้วยการทำการประมงที่มีผลกระทบต่อสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมของประเทศสหรัฐอเมริกา (Marine Mammal Protection Act ; MMPA) ต่อไป