ข่าวประชาสัมพันธ์

ทช. เข้าร่วมการประชุม

ทช. เข้าร่วมการประชุม

วันที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มอบหมายให้นางสุมนา ขจรวัฒนากุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นผู้แทนกรมฯ พร้อมด้วยนายชาญวิทย์ กันยา ผู้อำนวยการกองกฎหมาย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ครั้งที่ 3/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference) โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมปะการัง ชั้น 6 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  เพื่อพิจารณากฎหมายลำดับรองประกอบพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 และแนวทางการจัดทำร่างระเบียบกรมอุทยานฯ ว่าด้วยการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต ให้เก็บ ทำอันตราย หรือมีไว้ในครอบครอง ซึ่งรังของสัตว์ป่าคุ้มครองที่มิใช่สัตว์น้ำ พ.ศ. .... ตามมาตรา ๑๔ วรรคสี่ และเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการออกระเบียบเกี่ยวกับสัตว์ป่าควบคุม ของกรมประมง