ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะทำงานจัดเตรียมข้อมูล

การประชุมคณะทำงานจัดเตรียมข้อมูล

วันที่ 25 ตุลาคม 2564 นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดเตรียมข้อมูลสถานภาพ และแผนมาตรการในการอนุรักษ์สัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม สำหรับการรายงานในระบบ International Affairs Information Capture and Reporting System (IAICRS) ครั้งที่ 5/2564 ณ ห้องประชุมตะพัดทอง ชั้น 2 ตึกกองประมงต่างประเทศ กรมประมง กรุงเทพมหานคร และประชุมผ่านระบบ Video Conference

ในการนี้ นางสาวพรศรี สุทธนารักษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยนางสุมนา ขจรวัฒนากุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เข้าร่วมประชุม โดยที่ประชุมร่วมกันพิจารณาข้อมูลดังนี้

1. แผนปฏิบัติการระดับชาติเพื่อการอนุรักษ์และบริหารจัดการสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม พ.ศ. 2566-2570

2. การจัดทำรายละเอียดข้อมูลการทำการประมง และเครื่องมือประมง จำนวน 11 ชนิด

3. ข้อมูลสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมในพื้นที่ SIOFA

ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวจะนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหากฎระเบียบว่าด้วยการทำการประมงที่มีผลกระทบต่อสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมของประเทศสหรัฐอเมริกา (Marine Mammal Protection Act ; MMPA) ต่อไป