ข่าวประชาสัมพันธ์

ทช. ร่วมเปิดการประชุมวิชาการ

ทช. ร่วมเปิดการประชุมวิชาการ

วันที่ 26 ตุลาคม 2564  ดร. พรศรี สุทธนารักษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ร่วมกล่าวเปิดการประชุมวิชาการ China‐Southeast Asian Countries Marine Cooperation Forum ครั้งที่ 7 และนางสุมนา ขจรวัฒนากุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ร่วมกล่าวคำปราศรัยในหัวข้อ Challenges in marine and coastal resources management in Thailand ผ่านระบบ Video Conference พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยการประชุมนี้ สถาบันสมุทรศาสตร์ที่ 1 (First Institute of Oceanography: FIO) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นผู้ดำเนินการจัดประชุม และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้จัดร่วม โดยเป็นการจัดประชุมแบบผสม (Hybrid) ระหว่างวันที่ 26 - 27 ตุลาคม 2564 เพื่อสนับสนุนความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลและเทคโนโลยี ระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยได้จัดการประชุมวิชาการกลุ่มย่อยอีก 4 ด้านประกอบด้วย 1) Ocean and Climate Monitoring, Forecasting and Services 2) Marine Biodiversity and Ecosystem Protection 3) Marine Geological Processes and Disaster Reduction 4)  Ocean Policy and Ocean Management ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ ทช ร่วมเข้าร่วมใน Scientific Steering Committee ของการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร์ครบทุกด้าน