ข่าวประชาสัมพันธ์

ทช. จัดการประชุมหารือ

ทช. จัดการประชุมหารือ

วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2564 สถาบันวิจัยเเละพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (สวพ.)  กรมทรัพยากรทางทะเลเเละชายฝั่ง จัดการประชุมหารือการดำเนินงานศึกษาวิจัยขยะพลาสติกและดักเก็บขยะพลาสติกในแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเครื่อง Interceptor โดยนางสุมนา ขจรวัฒนากุล ผอ.สวพ เป็นประธานการประชุม วัตถุประสงค์เพื่อสรุปความก้าวหน้าการดำเนินงาน ซึ่งเครื่อง Interceptor มีกำหนดนำเข้ามาใช้งานในประเทศไทย ในเดือนเมษายน 2565 ที่ประชุมได้หารือเรื่องโครงการศึกษาวิจัยร่วม 3 ปี แผนงานในอนาคต มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทน The Ocean Cleanup Interception B.V. ผู้แทนสถานทูตเนเธอร์แลนด์ ศ.ดร.สุชนา ชวนิชย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผชช.พิเศษด้านสิ่งแวดล้อม ผอ.ศูนย์วิจัยฯอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออก ผอ.กองการต่างประเทศ รวม 25 ท่าน โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด