ข่าวประชาสัมพันธ์

สวพ.จัดกิจกรรมงานเกษียณอายุราชการ

สวพ.จัดกิจกรรมงานเกษียณอายุราชการ

วันที่ 30 กันยายน 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ให้แก่นายนายศุภวัตร กาญจน์อติเรกลาภ นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ โดยมีนางสุมนา ขจรวัฒนากุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มอบของที่ระลึกเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณที่ได้อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่ราชการมาด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ อันก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อหน่วยงาน สังคม และประเทศชาติ