ข่าวประชาสัมพันธ์

สวพ. เข้าร่วมกิจกรรมเสวนา

สวพ. เข้าร่วมกิจกรรมเสวนา

วันที่ 19 มกราคม 2565 นางสุมนา ขจรวัฒนากุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และ นางสาววราริน วงษ์พานิช ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ เข้าร่วมกิจกรรมสานเสวนาออนไลน์ผ่านระบบ zoom meeting ซึ่งจัดโดย สำนักคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. โสภารัตน์ จารุสมบัติ ประธานหน่วยบูรณาการประเด็นยุทธศาสตร์ ววน. ด้านสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธาน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและถ่ายทอดประสบการณ์ในประเด็นที่สะท้อนข้อจำกัดหรืออุปสรรคในการขับเคลื่อนงานวิจัยในระดับยุทธศาสตร์ในด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยในประเด็นทะเลและชายฝั่ง