ข่าวประชาสัมพันธ์

สวพ. ร่วมการประชุม

สวพ. ร่วมการประชุม

วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการร่วมฝ่ายไทยตามบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แห่งราชอาณาจักรไทย และทบวงกิจการมหาสมุทร แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ว่าด้วยความร่วมมือทางด้านทะเล ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 17 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือทางด้านทะเลระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมทั้งหารือกรอบแนวทางการดำเนินงานในอนาคต เพื่อให้การดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล โดยมีนางอรนุช หล่อเพ็ญศรี รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมฯ ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ประกอบด้วยผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในสังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรธรณี และกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลจากการประชุมฯ จะนำไปสู่แนวทางการดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือที่ชัดเจน ต่อไป