ข่าวประชาสัมพันธ์

ทช. เข้าร่วมการประชุม Inception Workshop to Develop a Regional Declaration on Environmental Right in ASEAN

ทช. เข้าร่วมการประชุม Inception Workshop to Develop a Regional Declaration on Environmental Right in ASEAN

     วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 ดร.ก้องเกียรติ กิตติวัฒนาวงศ์ นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วย ดร.จิรพร เจริญวัฒนาพร นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้เข้าร่วมการประชุมทางไกล Inception Workshop for the Preparation of a Work Plan to Develop a Regional Declaration on Environmental Right in ASEAN ซึ่งจัดโดยคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนสิทธิมนุษยชน (ASEAN Intergovernmental Commission on Human: AICHR) ร่วมกับโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) สำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชน (The Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights: OHCHR) องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (The United Nations International Children’s Emergency Fund: UNICEF) และคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (The Economic and Social Commission for Asia and the Pacific: ESCAP) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งคณะทำงานข้ามภาคส่วนเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนสำหรับการพัฒนาปฏิญญาภูมิภาคว่าด้วยสิทธิด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการตัดสินใจด้านสิ่งแวดล้อมตามสิทธิในอาเซียน

ดร.จิรพร เจริญวัฒนาพร
นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง