ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมเชิงปฏิบัติการ บทบาทของส่วนราชการในการดำเนินงานพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจสีน้ำเงิน (Blue Economy) ภายใต้โครงการจัดทำพื้นที่นำร่องด้านการอนุรักษ์ Blue Economy จ.ตราด

การประชุมเชิงปฏิบัติการ บทบาทของส่วนราชการในการดำเนินงานพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจสีน้ำเงิน (Blue Economy) ภายใต้โครงการจัดทำพื้นที่นำร่องด้านการอนุรักษ์ Blue Economy จ.ตราด

     
ดร.พรศรี สุทธนารักษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

 

     วันที่ 22 มิถุนายน 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "บทบาทของส่วนราชการในการดำเนินงานพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจสีน้ำเงิน (Blue Economy) ภายใต้โครงการจัดทำพื้นที่นำร่องด้านการอนุรักษ์ Blue Economy จังหวัดตราด ณ โรงแรมตราดซิตี้  จ. ตราด โดยมี ดร.พรศรี สุทธนารักษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธาน และนางสุมนา ขจรวัฒนากุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมรับฟังและให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงาน โดยรายละเอียดการประชุม เป็นการรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับ บทบาทของส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาคเอกชนและภาคประชาชน ในการดำเนินงานพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจสีน้ำเงิน (Blue Economy) 
รวมทั้งเทคนิคการจัดทำโครงการและกิจกรรม เพื่อขอรับงบประมาณของจังหวัด และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เข้าร่วมประชุม


     ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการในจังหวัดตราด ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดตราด สมาคมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพิทักษ์สิ่งแวดล้อมตราดและเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จำนวน 50 คน ทั้งนี้การประชุมดังกล่าว ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ตามคำสั่งจังหวัดตราดอย่างเคร่งครัด