ข่าวประชาสัมพันธ์

ทช. เข้าร่วมประชุม The Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP)

ทช. เข้าร่วมประชุม The Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP)

     วันที่ 22 มิถุนายน 2565 นายก้องเกียรติ กิตติวัฒนาวงศ์  นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษรักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นตัวแทนประเทศไทยด้านมหาสมุทรและขยะทะเล ในการเข้าร่วมประชุม The Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) ผ่านระบบ Video Conference พร้อมด้วยนางจิรพร เจริญวัฒนาพร ร่วมประชุม 

     โดยการประชุมมุ่งเน้นให้ทุกประเทศในภูมิภาคเอเซียและแปซิฟิคมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาภัยคุกคามที่มีต่อระบบนิเวศ ภูมิอากาศ และมหาสมุทร เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่มีสุขภาพดี โดยที่ประชุมนำเสนอกรอบแนวทางการทำงานร่วมกันผ่านกลไก 4 ด้าน ได้แก่

     1. การมีเอกภาพในการรับรู้และใช้ข้อมูลร่วมกัน
     2. การรับผิดชอบร่วมกันถึงปัญหาผลกระทบ
     3. การมีส่วนร่วมในการจัดการผ่านระบบเครือข่าย
     4. การใช้กลไกทางระบบเศรษศาสตร์และการเงิน

     ในประเด็นด้านมหาสมุทรที่ประชุมมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความเข้มแข็งของการจัดการที่ยั่งยืน โดยดำเนินการตามแนวทางของ UN Decade of Ocean Science for Sustainable Development (2021-2030)