ข่าวประชาสัมพันธ์

ทช. ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ Implementation of National Determined Contributions in Thailand: Update, Issues and Options

ทช. ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ Implementation of National Determined Contributions in Thailand: Update, Issues and Options

     วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 นางจิรพร เจริญวัฒนาพร นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นผู้แทนของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Implementation of National Determined Contributions in Thailand: Update, Issues and Options ซึ่งจัดโดย Asian Disaster Preparedness Center ร่วมกับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมขาติและสิ่งแวดล้อม Curtain University และ Australian Government (Department of Foreign Affairs and Trade) ณ โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยต์ เทอร์มินอล 21 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งผลของการดำเนินของประเทศด้านผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะภูมิอากาศต่อภาคเศรษฐกิจ การอพยพ และการปรับตัวจากหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งการวิเคราะห์บทเรียนที่ผ่านมา สรุปความท้าทายและความต้องการขับเคลื่อนการดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมาย Net Zero GHG Emissions ในปี ค.ศ. 2065 ต่อไป