ข่าวประชาสัมพันธ์

สวพ. ประชุมเตรียมการจัดทำคำของบประมาณ

สวพ. ประชุมเตรียมการจัดทำคำของบประมาณ

     วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 นางสุมนา ขจรวัฒนากุล ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (สวพ.) เป็นประธานการประชุม “เตรียมการจัดทำคำของบประมาณโครงการบริหารจัดการขยะทะเลประจำปี พ.ศ. 2567” ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom) เพื่อหารือแนวทางในการจัดทำคำตั้งของบประมาณโครงการขยะทะเล ตามข้อสั่งการอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในคราวการประชุมคณะทำงานดำเนินงานโครงการบริหารจัดการขยะทะเล ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2565 โดยที่ประชุมร่วมกันพิจารณาแนวทางการจัดทำตั้งคำของบประมาณให้เพิ่มจากเดิม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ศูนย์วิจัยฯ ทั้ง 7 แห่ง และ สทช. 1-10