ข่าวประชาสัมพันธ์

สวพ. จัดประชุมการหารือระหว่างเลขานุการร่วมของคณะอนุกรรมการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางทะเล ครั้งที่ 1/2565

สวพ. จัดประชุมการหารือระหว่างเลขานุการร่วมของคณะอนุกรรมการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางทะเล ครั้งที่ 1/2565

     วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดประชุมการหารือระหว่างเลขานุการร่วมของคณะอนุกรรมการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางทะเล ครั้งที่ 1/2565 โดยนางสุมนา ขจรวัฒนากุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และนางสาวสุนทรี ภิรมย์ หัวหน้ากลุ่มสิ่งแวดล้อม สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ กรมเจ้าท่า พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานภายใต้คณะอนุกรรมการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางทะเล โดยมีการสรุปผลการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางทะเล ครั้งที่ 78 (MEPC 78) และการพิจารณาประเด็นในการจัดทำระเบียบวาระในการประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางทะเลครั้งที่ 1/2565 และการจัดทำท่าทีของประเทศไทยในการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางทะเล ครั้งที่ 79  ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และผ่านระบบการประชุมทางไกลโปรแกรม ZOOM