ข่าวประชาสัมพันธ์

สวพ. เข้าร่วมงานสัมมนา : 16th Asia Pacific Roundtable on Sustainable Consumption and Production

สวพ. เข้าร่วมงานสัมมนา : 16th Asia Pacific Roundtable on Sustainable Consumption and Production

     วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมอบหมายให้สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยมี นางสุมนา ขจรวัฒนากุล ผู้อำนวยการสถาบันฯ และนางจิรพร เจริญวัฒนาพร นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ เป็นผู้แทนเข้าร่วมงานสัมมนา : 16th Asia Pacific Roundtable on Sustainable Consumption and Production Back to Back: Public Private Collaboration in Action โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมพลาสติกมาแลกเปลี่ยนและแบ่งปันประสบการณ์การทำงานรวมกันภายใต้ โครงการความร่วมมือภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม เพื่อจัดการพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืน (PPP Plastics) ที่มีสมาชิกและภาคีเครือข่ายกว่า 42 องค์กร จากทุกภาคส่วนมาร่วมกันผลักดันโครงการฯ และสนับสนุนทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืนตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ของประเทศไทยจนเกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ตาม Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561 - 2573