ข่าวประชาสัมพันธ์

สวพ. จัดฝึกอบรมหลักสูตรการจำแนกชนิดปะการังแข็งในน่านน้ำไทย

สวพ. จัดฝึกอบรมหลักสูตรการจำแนกชนิดปะการังแข็งในน่านน้ำไทย

     ระหว่างวันที่ 20-24 พฤศจิกายน 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดโครงการ ฝึกอบรมหลักสูตรการจำแนกชนิดปะการังแข็งในน่านน้ำไทย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดมีความรู้ในการจำแนกชนิดปะการังได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ซึ่งจะเป็นการทบทวนความรู้สำหรับเจ้าหน้าที่เดิมให้มีความชำนาญยิ่งขึ้น และอบรมบุคลากรใหม่ให้มีความรู้พื้นฐานในการจำแนกชนิดปะการังให้มีความพร้อมที่จะดำเนินงานในปีงบประมาณ 2566 ซึ่งมีการอบรมทั้งภาคทฤษฎีในห้องปฏิบัติการ และภาคสนาม ณ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน จังหวัดภูเก็ต โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมรวมวิทยากรจำนวน 40 คน นอกจากนี้ยังมีการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการอีกด้วย