ข่าวประชาสัมพันธ์

ทช. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการการสร้างภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่ทางทะเลและชายฝั่งตามแนวอ่าวไทย ครั้งที่ 2/2565

ทช. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการการสร้างภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่ทางทะเลและชายฝั่งตามแนวอ่าวไทย ครั้งที่ 2/2565

     ระหว่างวันที่ 24 -25 พฤศจิกายน 2565 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยนางสาวพรศรี สุทธนารักษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยนางสุมนา ขจรวัฒนากุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในฐานะรองประธานกรรมการและคณะกรรมการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่เกี่ยวข้อง  เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการการสร้างภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่ทางทะเลและชายฝั่งตามแนวอ่าวไทย ครั้งที่ 2/2565 ณ โรงแรมเมธาวลัย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อรับฟังรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ จากที่ปรึกษาของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชติ (UNDP) โดยมีนายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วยคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวนทั้งสิ้น 35 คน

     ทั้งนี้ ผลจากการประชุมดังกล่าวจะนำไปสู่แนวทางที่ชัดเจนในการร่วมมือกันแก้ไขปัญหาในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่ทางทะเลและชายฝั่งตามแนวอ่าวไทยแบบบูรณาการดำเนินงานร่วมกันต่อไป

  

นางสาวพรศรี สุทธนารักษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยนางสุมนา ขจรวัฒนากุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง