ข่าวประชาสัมพันธ์

สวพ. เข้าร่วมหารือ การค้าในสาขาบริการจัดเก็บขยะในทะเล

สวพ. เข้าร่วมหารือ การค้าในสาขาบริการจัดเก็บขยะในทะเล

     วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 18.00 – 20.00 นางจิรพร เจริญวัฒนาพร และนางรัชนี พุทธปรีชา นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นผู้แทนกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เข้าร่วมการหารือระหว่างภาครัฐและเอกชน เรื่อง การค้าในสาขาบริการจัดเก็บขยะในทะเล (APEC GOS and CD Joint Public Pravate Dialogue on Trade in Marine-debris Collection Services) ผ่านการประชุมทางไกล ซึ่งการหารือดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้หารือร่วมกันเกี่ยวกับปัญหาขยะในทะเล โดยมุ่งเน้นหารือบทบาทของการบริการต่าง ๆ ที่สนับสนุนการกำจัดขยะในทะเล และเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากอุปสรรคการค้าบริการสาขาดังกล่าว โดยการหารือในครั้งนี้ ได้พิจารณาแนวทางการดำเนินการในอนาคตของเอเปค เพื่อส่งเสริมการค้า และการลงทุนในสาขาบริการที่สนับสนุนการจำกัดขยะทะเลในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก