ข่าวประชาสัมพันธ์

พาชม...ศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติวิทยาสัตว์และพืชทะเล ฝั่งอ่าวไทย จังหวัดสงขลา

พาชม...ศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติวิทยาสัตว์และพืชทะเล ฝั่งอ่าวไทย จังหวัดสงขลา

ข้อมูลศูนย์เรียนรู้

          ศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติวิทยาพืชและสัตว์ทะเล ฝั่งอ่าวไทย จังหวัดสงขลา อยู่บริเวณริมทะเลสาบสงขลา โดยศูนย์เรียนรู้ฯ ตั้งอยู่ภายในศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง เลขที่ 158 หมู่ 8 ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ลักษณะอาคารจัดแสดง เป็นแบบ 2 ชั้น โดยชั้น1 มีการจัดแสดงด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และชั้น2 มีนิทรรศการเกียวกับเรื่องผลกระทบของขยะทะเลต่อสัตว์ทะเลหายากและมีห้องบรรยายให้ความรู้ รองรับผู้เข้าฟังการบรรยายจำนวน 60 คน

ประวัติ / ที่มาของโครงการ

          ศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติวิทยาพืชและสัตว์ทะเล ท้องถิ่น ตั้งขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อจัดแสดงความหลากหลายทางทะเลและชายฝั่งบริเวณพื้นที่จังหวัด 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร ระยอง ชุมพร สงขลา และภูเก็ต และเพื่อแสดงผลสำเร็จของการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ นอกจากนี้ ศูนย์เรียนรู้จะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญในอนาคต จะเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ดังนั้นการรวบรวมตัวอย่างทางวิชาการของสิ่งมีชีวิตในทะเลและชายฝั่งทะเลของน่านน้ำในประเทศไทยของแต่ละชุมชน จะช่วยนักวิจัย นักเรียน นักศึกษา ในการจำแนกชนิดตัวอย่างโดยการเปรียบเทียบกับตัวอย่างที่ได้วิเคราะห์ชนิดเสร็จเรียบร้อยการจัดแสดงนิทรรศการ (Exhibition) พืชและสัตว์ทะเล จึงมีบทบาทที่สำคัญต่อการให้บริการด้านความรู้และความเข้าใจในด้านความหลากหลายทางชีวภาพในรูปแบบการจัดนิทรรศการ

 

การจัดแสดง / สิ่งที่น่าสนใจ

ประวัติความเป็นมาของโครงการ อพ.สธ.

การจัดแสดงให้ความรู้ผลิตภัณฑ์ เครื่องจักสานในท้องถิ่น

การจัดแสดงการใช้ประโยชน์จากพันธุ์ไม้ป่าชายเลน 


การใช้ประโยชน์จากพืชในป่าชายเลน ประดิษฐ์สิ่งของได้หลายอย่างเพื่อนำไปใช้ในรูปต่างๆ
เช่น การใช้ลูกตีนเป็ดทะเลทำเป็นตุ๊กตา หรือใช้ปลูกต้นไม้ประดับ 


โซนจำลองป่าชายเลน จัดแสดงโมเดลต้นไม้ที่ขึ้นในป่าชายเลน

ความหลากหลายระบบนิเวศแหล่งปะการังและกองหินใต้น้ำ


การจัดแสดงตัวอย่างปะการังรูปร่างต่างๆ และสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในแนวปะการัง


นิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับความหลากหลายของทรัพยากรบริเวณเกาะโลซิน (Losin)

ความหลากหลายของทรัพยากรบริเวณทะเลสาบสงขลา และอ่าวปัตตานี


นิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงวิถีชีวิตของชุมชนบริเวณรอบทะเลสาบสงขลา


นิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพบริเวณอ่าวปัตตานี

การจัดแสดงโมเดลสัตว์ทะเลหายากและความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ทะเล


โลมาอิรวดีในทะเลสาบสงขลา และวาฬบรูด้า


โมเดลพะยูน และเต่าทะเล


ป้ายถ่ายรูปบริเวณหน้าทางเข้าศูนย์เรียนรู้ฯ

แนวทางการจัดแสดง

           เยี่ยมชมห้องจัดแสดงนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) และนิทรรศการความรู้เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพบริเวณทะเลสาบสงขลา และอ่าวปัตตานี

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

          เลขที่ 158 หมู่ 8 ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90100

          โทรศัพท์ : 074 307 079

          โทรสาร : 074 312 557 

          เว็บไซต์ : https://dmcrth.dmcr.go.th/lmcr/

          อีเมล : smcrc@dmcr.mail.go.th

 

วันและเวลาทำการ

          วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 – 16.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

 

ค่าเข้าชม

           ไม่มีค่าใช้จ่าย

 

การเดินทาง / แผนที่

         พิกัด : https://goo.gl/maps/3N7jHsDn9WpkPo5HA

การรับจองล่วงหน้า

          กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะและต้องการวิทยากรนำชมจะต้องทำหนังสือก่อนเข้าเยี่ยมชม

 

สิ่งอำนวยความสะดวก

          ห้องน้ำ

          พื้นที่สำหรับจอดรถ