ข่าวประชาสัมพันธ์

พาชม...พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาพืชและสัตว์ทะเล ฝั่งอ่าวไทย จังหวัดระยอง

พาชม...พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาพืชและสัตว์ทะเล ฝั่งอ่าวไทย จังหวัดระยอง

ข้อมูลศูนย์เรียนรู้

          พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาพืชและสัตว์ทะเล จังหวัดระยอง ตั้งอยู่บริเวณชุมชนปากน้ำประแส ใกล้กับอนุสรณ์เรือรบหลวงประแส โดยพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาพืชและสัตว์ทะเล จังหวัดระยอง ตั้งอยู่ภายในศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก เลขที่ 309 หมู่ 1 ตำบลปากน้ำประแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก 

 

ประวัติ / ที่มาของโครงการ

          ศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติวิทยาพืชและสัตว์ทะเล ท้องถิ่น ตั้งขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อจัดแสดงความหลากหลายทางทะเลและชายฝั่งบริเวณพื้นที่จังหวัด 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร ระยอง ชุมพร สงขลา และภูเก็ต และเพื่อแสดงผลสำเร็จของการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ นอกจากนี้ ศูนย์เรียนรู้จะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญในอนาคต จะเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ดังนั้นการรวบรวมตัวอย่างทางวิชาการของสิ่งมีชีวิตในทะเลและชายฝั่งทะเลของน่านน้ำในประเทศไทยของแต่ละชุมชน จะช่วยนักวิจัย นักเรียน นักศึกษา ในการจำแนกชนิดตัวอย่างโดยการเปรียบเทียบกับตัวอย่างที่ได้วิเคราะห์ชนิดเสร็จเรียบร้อยการจัดแสดงนิทรรศการ (Exhibition) พืชและสัตว์ทะเล จึงมีบทบาทที่สำคัญต่อการให้บริการด้านความรู้และความเข้าใจในด้านความหลากหลายทางชีวภาพในรูปแบบการจัดนิทรรศการ

 

การจัดแสดง / สิ่งที่น่าสนใจ


ห้องบรรยายและชมวีดิทัศน์

 

แนวทางการจัดแสดง / การเข้าชม

          เมื่อมาเยี่ยมชมนิทรรศการ ภายในอาคารพิพิธภัณฑ์สัตว์และพืชทะเล จังหวัดระยอง หากมาเป็นหมู่คณะ หรือต้องการวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ต้องประสานและทำหนังสือแจ้งความประสงค์ล่วงหน้าเพื่อจองคิว บริเวณใกล้ๆกันยังมีอนุสรณ์เรือรบหลวงประแส และเส้นทางเดินป่าชายเลน ปากน้ำประแส 

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

          เลขที่ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก

          309 ม.1 ต.ปากน้ำกระแส อ.แกลง จ.ระยอง  รหัสไปรษณีย์ 21170

          โทรศัพท์ : 038 661 693

          โทรสาร : 038 661 693  

          เว็บไซต์ : https://dmcrth.dmcr.go.th/emcr/

          อีเมล : -

 

วันและเวลาทำการ

          วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 – 16.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

 

ค่าเข้าชม

           ไม่มีค่าใช้จ่าย

 

การเดินทาง / แผนที่

          พิกัด : ละติจูด (Lat) ที่ 12.698749 ลองติจูด (Long) ที่ 101.703593

         Google Map : https://goo.gl/maps/nw2qZqisj3PvJYM26

 

การรับจองล่วงหน้า

          กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะและต้องการวิทยากรนำชมจะต้องทำหนังสือก่อนเข้าเยี่ยมชม

 

สิ่งอำนวยความสะดวก

          ห้องน้ำ

          พื้นที่สำหรับจอดรถ