ข่าวประชาสัมพันธ์

พาชม...ศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติวิทยาสัตว์และพืชทะเลฝั่งอ่าวไทย จังหวัดสมุทรสาคร

พาชม...ศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติวิทยาสัตว์และพืชทะเลฝั่งอ่าวไทย จังหวัดสมุทรสาคร

ข้อมูลศูนย์เรียนรู้

           ศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติวิทยาพืชและสัตว์ทะเลฝั่งอ่าวไทย จังหวัดสมุทรสาคร อยู่ใกล้กับวัดบางหญ้าแพรก จังหวัดสมุทรสาคร โดยศูนย์เรียนรู้ฯ ตั้งอยู่ภายในศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก และศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลน ที่ 2 จังหวัดสมุทรสาคร สภาพแวดล้อมของศูนย์เรียนรู้ อยู่ในบริเวณป่าชายเลนที่สมบูรณ์ จึงมักจะพบเห็นสัตว์ในป่าชายเลน เช่น ปลาตีน และนกแขวก แวะเวียนมาทักทายอยู่เสมอ

   

          บริเวณด้านหน้าทางเข้าศูนย์เรียนรู้ฯ มีประติมากรรมวาฬบรูด้าที่ทำขึ้นจากเหล็ก ทำไว้ขึ้นเพื่อให้เตือนใจจากมหันตภัยจากขยะทะเลที่สัตว์ทะเลกลืนเข้าไปโดยบังเอิญ

 

ประวัติ

          ศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติวิทยาพืชและสัตว์ทะเล ท้องถิ่น ตั้งขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อจัดแสดงความหลากหลายทางทะเลและชายฝั่งบริเวณพื้นที่จังหวัด 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร ระยอง ชุมพร สงขลา และภูเก็ต และเพื่อแสดงผลสำเร็จของการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ นอกจากนี้ ศูนย์เรียนรู้จะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญในอนาคต จะเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ดังนั้นการรวบรวมตัวอย่างทางวิชาการของสิ่งมีชีวิตในทะเลและชายฝั่งทะเลของน่านน้ำในประเทศไทยของแต่ละชุมชน จะช่วยนักวิจัย นักเรียน นักศึกษา ในการจำแนกชนิดตัวอย่างโดยการเปรียบเทียบกับตัวอย่างที่ได้วิเคราะห์ชนิดเสร็จเรียบร้อยการจัดแสดงนิทรรศการ (Exhibition) พืชและสัตว์ทะเล จึงมีบทบาทที่สำคัญต่อการให้บริการด้านความรู้และความเข้าใจในด้านความหลากหลายทางชีวภาพในรูปแบบการจัดนิทรรศการ

 

การจัดแสดง / สิ่งที่น่าสนใจ

          1. จัดแสดงนิทรรศการแบบผลัดเปลี่ยนเพื่อให้ความรู้เรื่อง สัตว์ทะเลหายากที่พบในน่านน้ำไทย

          2. จัดแสดงโครงกระดูกสัตว์ทะเลหายากที่พบในน่านน้ำไทย


โครงกระดูกวาฬบรูด้า ที่พบเกยตื้นบริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนบน


โครงกระดูกวาฬมิงค์ ที่พบครั้งแรกในน่านน้ำไทย บริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดเพชรบุรี

          3. จัดแสดงโมเดลสัตว์ทะเลหายากที่พบในน่านน้ำไทย


โมเดลสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมชนิดเด่นที่พบในน่านน้ำไทย


โมเดลเต่าทะเลชนิดเด่นที่พบได้ในน่านน้ำไทย

   
โมเดลการกำเนิดเต่าทะเล จากก้นหลุมสู่ท้องทะเล


การจัดแสดงโมเดลปลากระดูกอ่อนที่พบในน่านน้ำไทย

          4. จัดแสดงโมเดลจำลองระบบนิเวศป่าชายเลนและสัตว์ทะเลที่หากินบริเวณป่าชายเลน

   

          5. บรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่พบบริเวณอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก 

   

          6. ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน ในเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ 

   

 

แนวทางการจัดแสดง / การเข้าชม

          เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติวิทยาสัตว์และพืชทะเลฝั่งอ่าวไทย จังหวัดสมุทรสาคร โดยเยี่ยมชมอาคารจัดแสดงโครงกระดูกวาฬบรูด้าและนิทรรศการ ที่อยู่ภายในศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก หลังจากชมเสร็จแล้วเดินทางต่อไปโดยใช้เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ เพื่อไปเยี่ยมชมนิทรรศการระบบนิเวศป่าชายเลน ภายในบริเวณศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลน ที่ 2 กรณีต้องการวิทยากรนำชมโปรดติดต่อล่วงหน้าเพื่อจองคิว

 

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

          ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก

          เลขที่ 120/1 หมู่ 6 ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร  รหัสไปรษณีย์ 74000

          โทรศัพท์ : 0 3449 7074

          โทรสาร : 0 3449 7074 ต่อ 25

          เว็บไซต์ : https://dmcrth.dmcr.go.th/umcr/

          อีเมล : mcrc.upper@gmail.com 

 

วันและเวลาทำการ

          วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 – 16.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

 

ค่าเข้าชม

           ไม่มีค่าใช้จ่าย

 

การเดินทาง / แผนที่

          พิกัด : ละติจูด (Lat) ที่ 13.502234 ลองติจูด (Long) ที่ 100.269815

          Google Map : https://goo.gl/maps/Vec7FPSWJaaHsWis7

 

การรับจองล่วงหน้า

          กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะและต้องการวิทยากรนำชมจะต้องทำหนังสือก่อนเข้าเยี่ยมชม

 

สิ่งอำนวยความสะดวก

          ห้องน้ำ

          พื้นที่สำหรับจอดรถ