ข่าวประชาสัมพันธ์

สวพ. เข้าร่วมหารือคณะทำงานการพัฒนาระบบการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงของไทย

สวพ. เข้าร่วมหารือคณะทำงานการพัฒนาระบบการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงของไทย

           วันที่ 16 มีนาคม 2566 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) โดยนางสุมนา ขจรวัฒนากุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เข้าร่วมหารือกับคณะทำงานการพัฒนาระบบการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงของไทย (Thai  Sustainable Fisheries Roundtable - TSFR) ซึ่งได้ดำเนินการโครงการแนวทางการพัฒนาการประมงอวนลากในอ่าวไทยสู่ความยั่งยืนตามแนวปฏิบัติมาตรฐานสากลร่วมกับกรมประมงและ MarineTrust ซึ่งในแผนดำเนินการมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับสายพันธุ์สัตว์ใกล้สูญพันธุ์ สัตว์ที่ถูกคุกคาม และได้รับการคุ้มครอง ซึ่งอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของกรม ทช. 
          ทั้งนี้ คณะทำงานฯ และ ทช. ได้ตกลงแนวทางความร่วมมือ โดย ทช. เป็นผู้ให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง และมอบหมายเจ้าหน้าที่ร่วมดำเนินงาน และเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการในการช่วยเหลือ การระบุตัวตน และการรายงานสายพันธุ์สัตว์กลุ่มดังกล่าว