ข่าวประชาสัมพันธ์

10 อันดับ ขยะชายหาดตามเครื่องหมายการค้า

10 อันดับ ขยะชายหาดตามเครื่องหมายการค้า

     กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ดำเนินการสำรวจและคัดแยกขยะชายหาดตามเครื่องหมายการค้าและแหล่งผลิต โดยทำการสำรวจขยะชายหาด ในเดือนกรกฎาคม 2562 รวม 5 ชายหาด ใน 5 จังหวัดชายฝั่งทะเล ครอบคลุมระยะทางหาดละประมาณ 300 เมตร พบว่ามีขยะชายหาดจำนวน 546 รายการ รวมทั้งสิ้น 4,760 ชิ้น สรุปได้ดังนี้

 

     1) ชายหาดค่ายพระรามหก จังหวัดเพชรบุรี พบขยะชายหาด 88 รายการ รวมทั้งสิ้น 560 ชิ้น โดยขยะชายหาดที่พบมากที่สุด 10 ลำดับแรก ได้แก่ หลอด ร้อยละ 35.89 โค้ก ร้อยละ 6.43 ลูกอม ร้อยละ 3.93 ดัชมิ้ลค์ ร้อยละ 3.57 เป๊บซี่ ร้อยละ 3.39 เอส ร้อยละ 3.39 น้ำดื่ม ร้อยละ 3.39 ช้อนพลาสติก ร้อยละ 3.04 แลคตาซอย ร้อยละ 2.50 และแฟนต้า ร้อยละ 1.96

     2) อ่าวมะขาม จังหวัดชุมพร พบขยะชายหาด 181 รายการ รวมทั้งสิ้น 677 ชิ้น โดยขยะชายหาดที่พบมากที่สุด 10 ลำดับแรก ได้แก่ Unidentified ร้อยละ 54.80 โฟม ร้อยละ 3.40 แก้วพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง ร้อยละ 2.51 โค้ก ร้อยละ 1.77 เศษกระเบื้อง ร้อยละ 1.33 คาราบาว ร้อยละ 1.33 ซุปเปอร์กาแฟ ร้อยละ 1.33 เป๊บซี่ ร้อยละ 0.89 เลย์ ร้อยละ 0.59 และเสื้อผ้า ร้อยละ 0.59

     3) หาดมหาราช จังหวัดสงขลา พบขยะชายหาด 150 รายการ รวมทั้งสิ้น 614 ชิ้น โดยขยะชายหาดที่พบมากที่สุด 10 ลำดับแรก ได้แก่ ไนกี้ ร้อยละ 12.05 คอลเกต ร้อยละ 11.73 ADDA ร้อยละ 9.61 Apple (ไฟแช๊ก) ร้อยละ 7.89 ซุปเปอร์กาแฟ ร้อยละ 3.57 ดัชมิลล์ ร้อยละ 2.12 ม่าม่า ร้อยละ 2.12 แลคตาซอย ร้อยละ 1.79 ออรัล-บี ร้อยละ 1.79 และแกมโบล ร้อยละ 1.47

 

     4) หาดแหลมสน จังหวัดระยอง พบขยะชายหาด 220 รายการ ทั้งสิ้น 2,729 ชิ้น โดยขยะชายหาดที่พบมากที่สุด 10 ลำดับแรก ได้แก่ Unidentified ร้อยละ 82.08 ดัชมิลล์ ร้อยละ 1.32 แลคตาซอย ร้อยละ 1.03 ซุบเปอร์กาแฟ ร้อยละ 0.73 คอลเกต ร้อยละ 0.51 ดีน่า ร้อยละ 0.44 มาม่า ร้อยละ 0.44 เนสกาแฟ ร้อยละ 0.37 เป๊บซี่ ร้อยละ 0.37 และโฟโมสต์ ร้อยละ 0.29

     5) อ่าวตั้งเข็น จังหวัดภูเก็ต พบขยะชายหาด 89 รายการ รวมทั้งสิ้น 180 ชิ้น โดยขยะชายหาดที่พบมากที่สุด 10 ลำดับแรก ได้แก่น้ำดื่มพีพี ร้อยละ 11.67 เอ็ม 150 ร้อยละ 5.56 coca-cola ร้อยละ 4.44 น้ำดื่ม FAN ร้อยละ 3.89คาราบาว ร้อยละ 3.33 ดีโด้ ร้อยละ 3.33 คริสตัล ร้อยละ 2.78 ลิโพ ร้อยละ 2.78 ถุง family mart ร้อยละ 2.22 และสปาร์ก ร้อยละ 2.22

     โดยสรุปในภาพรวมขยะชายหาด จำนวน 546 รายการ รวมทั้งสิ้น 4,760 ชิ้น สามารถระบุยี่ห้อได้ จำนวน 512 รายการ รวมทั้งสิ้น 1,775 ชิ้น โดยขยะชายหาดที่พบมากที่สุด 10 ลำดับแรก ได้แก่ 1) คอลเกต ร้อยละ 4.96 2) ดัชมิลค์ร้อยละ 4.28 3) ไนกี้ร้อยละ 4.23 4) ADDA ร้อยละ 3.44 5) แลคตาซอยร้อยละ 3.15 6) Apple (ไฟแช๊ก) ร้อยละ 3.04 7) ซุบเปอร์กาแฟร้อยละ 2.99 8) โค้กร้อยละ 2.93 9) เป๊ปซี่ร้อยละ 2.03 และ 10) มาม่าร้อยละ 1.86