ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุม Thailand-Japan Policy Dialog on Promotion of Circular Economy

การประชุม Thailand-Japan Policy Dialog on Promotion of Circular Economy

     วันที่ 20 มกราคม 2563 นางสุมนา ขจรวัฒนากุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ ตัวแทนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เข้าร่วมการประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินความร่วมมือและแลกเปลี่ยนนโยบายด้าน Circular Economy ระหว่างผู้แทนกระทรวง METI ประเทศญี่ปุ่น กับกระทรวงอุตสาหกรรม ประเทศไทย โดยมีนายอดิทัต วะสีนนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เป็นประธานฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางความร่วมมือในการดำเนินงานด้าน Circular Economy ในประเทศไทย ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ต่อไป