ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 7 ครั้งที่ 1/2563

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 7 ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 29 มกราคม 2563 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 7 ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมลำแพน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยมีสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นฝ่ายเลขานุการ ดำเนินการจัดประชุม โดยท่านอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นประธานคณะกรรมการฯ ได้มอบหมายให้นางสุมนา ขจรวัฒนากุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพํฒนาทรัพยากราทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานการประชุม และมี ผศ.ดร.ธรรมศักดิ์ ยีมิน ประธานกรรมการจัดงาน คณะกรรมการฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม จำนวน 38 คน

นางสุมนา ขจรวัฒนากุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

ผศ.ดร.ธรรมศักดิ์ ยีมิน

ทั้งนี้ ฝ่ายเลขาฯ ได้สรุปความเป็นมาของการขัดประชุมวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการประชุมครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 4 กรกฏาคม 62 ให้ที่ประชุมทราบ และผู้ร่วมจัดมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้เสนอแนวทางการจัด ให้ที่ประชุมได้ร่วมหารือและเสนอความคิดเห็น โดยกำหนด Theme การประชุมเป็น “วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อทะเลที่ยั่งยืน” ในเบื้องต้นกำหนดจัดช่วงปลายเดือนมิถุนายน 63 สถานที่ในจังหวัดกรุงเทพฯ และมีหัวข้อในการนำเสนอผลงานวิชาการ 4 หัวข้อ ได้แก่

  1. ชีววิทยา ความหลากหลายทางชีวภาพ และนิเวศวิทยา
  2. สมุทรศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม
  3. เทคโนโลยีทางทะเล ประมง และการเพาะเลี้ยง และ
  4. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พื้นที่คุ้มครองทางทะเล และผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล

และมีกิจกรรมอื่น ๆ เช่น การมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ  การบรรยายพิเศษ การเสวนา การอภิปรายทางวิชาการ การประชุมเชิงปฏิบัติการ/ประชุมกลุ่มย่อย รวมทั้งการจัดนิทรรศการ เป็นต้น โดยที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะและผู้จัดรับไปพิจารณาและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยจะมีการประชุมครั้งที่ 2/2563 เพื่อติดตามความก้าวหน้าต่อไป