ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมครอบครัว ชนานันท์ ฟันรัน ครั้งที่ 1

กิจกรรมครอบครัว ชนานันท์ ฟันรัน ครั้งที่ 1

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมครอบครัว ชนานันท์ ฟันรัน ครั้งที่ 1 จัดขึ้นโดยโรงเรียนอนุบาลชนานันท์ มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายากในประเทศไทย โดยมีเจ้าหน้าที่จากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมจัดนิทรรศการเพื่อให้ความรู้เรื่องผลกระทบของขยะทะเลต่อทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายที่ได้จากการจัดกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 102,300 บาท โรงเรียนอนุบาลชนานันท์ ได้มอบให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน จังหวัดภูเก็ต เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในด้านการอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายากในประเทศไทยต่อไป