ข่าวประชาสัมพันธ์

สวพ. จัดการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการจัดทำผลงานวิจัย

สวพ. จัดการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการจัดทำผลงานวิจัย

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการจัดทำผลงานวิจัย โดยมีนายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานการประชุม โดยมีการหารือเรื่องการเตรียมจัดทำผลงานวิจัยจำนวนอย่างน้อย 8 เรื่อง เพื่อนำเสนอในการประชุมวิทยาศาสตร์ทางทะเล และการนำงานวิจัยไปใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อาทิ 


- รูปแบบการแพร่กระจายของอาหารวาฬบรูด้า บริเวณอ่าวไทย 


- การศึกษาวิจัยขยะทะเลที่พบในทางเดินอาหารเต่าทะเล


- การจำแนกแหล่งที่มาของประเทศต้นทางของขยะพลาสติกในทะเล โดยการใช้บาร์โค้ด


- ศักยภาพการรองรับพะยูน ของแหล่งหญ้าทะเลที่สำคัญของประเทศไทย


- ศักยภาพการฟื้นตัวของแนวปะการังในประเทศไทยจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ


- ช่วงเวลาสืบพันธุ์ และการปล่อยเซลล์สืบพันธุ์ของปะการังในประเทศไทย


- แนวทาง รูปแบบ และมาตรฐานการแจ้งเตือนภัยด้านสิ่งแวดล้อม

 

 


- ระบบพยากรณ์สมุทรศาสตร์ กับการเตือนภัยปัญหาสิ่งแวดล้อมทางทะเล


- การศึกษาผลกระทบของ water runoff ต่อทรัพยากรทางทะเลเเละชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน